fbpx
Zoeken
Onze Uitgevers
Rosanne Zijerveld-Bader
Nick van Baaren
Max Brandt

Algemene voorwaarden – ONmedia BV

Lidmaatschappen:

 1. Lidmaatschap A:
 • Alle onderstaande bepalingen zijn uitsluitend van toepassing op de OnderNamen regio waarvoor het lidmaatschap wordt afgesloten;
 • Toegang tot minimaal vier bijeenkomsten (netwerkevents) per jaar voor één (1) persoon;
 • Bedrijfsvermelding in iedere editie van het magazine OnderNamen;
 • Bedrijfsvermelding op de website van OnderNamen;
 • Mogelijkheid tot het verspreiden van nieuwsberichten via onze online media, zoals onze website. Nieuwsberichten dienen ‘kant en klaar’ te worden aangeleverd, mogen 150 tot 200 woorden bevatten en dienen voorzien te zijn van beeldmateriaal;
 • Het aanleveren van een nieuwsbericht biedt geen garantie voor plaatsing in het magazine;
 • Activiteiten tijdens bijeenkomsten worden eventueel in samenwerking met leden georganiseerd;
 • Lidmaatschap A wordt aangegaan voor een periode van ten minste 12 maanden en loopt tot wederopzegging automatisch en stilzwijgend door;
 • Opzegging dient schriftelijk te gebeuren, uiterlijk één (1) maand voor het lidmaatschap afloopt. Zonder opzegging wordt het lidmaatschap automatisch met een periode van 12 maanden verlengd.

 

 1. Lidmaatschap B:
 • Alle onderstaande bepalingen zijn uitsluitend van toepassing op de OnderNamen regio waarvoor het lidmaatschap wordt afgesloten;
 • Toegang tot alle bijeenkomsten (netwerkevents) voor twee (2) personen;
 • Bedrijfsvermelding in iedere editie van het magazine OnderNamen;
 • Bedrijfsvermelding op de website van OnderNamen;
 • Ondersteuning bij het mediabeleid (OnderNamen neemt eens per kwartaal contact op met de leden voor het aanleveren van een bericht met nieuwswaarde, en zal dit bericht laten produceren en verspreiden);
 • Het aanleveren van een nieuwsbericht biedt geen garantie voor plaatsing in het magazine;
 • Eenmaal per twee jaar een artikel / interview van twee (2) pagina’s in het magazine OnderNamen óf acht (8) keer een ¼ pagina advertentie in het magazine OnderNamen, opvolgend en in de edities die uitkomen gedurende de looptijd van het lidmaatschap;
 • Lidmaatschap B wordt aangegaan voor een periode van ten minste 24 maanden, tenzij anders overeengekomen;
 • Ingangsdatum van het lidmaatschap is te allen tijde aan het begin van een kwartaal, derhalve op 1 januari, 1 april, 1 juli of 1 oktober;
 • Opzegging dient schriftelijk te gebeuren, uiterlijk één (1) maand voor het einde van het lidmaatschap. OnderNamen neemt zelf tijdig contact op met Wederpartij om de verlenging of opzegging van het lidmaatschap te bespreken; het lidmaatschap wordt in geen geval stilzwijgend verlengd. 
   

  1. Lidmaatschap C:
 • Alle onderstaande bepalingen zijn uitsluitend van toepassing op de OnderNamen regio waarvoor het lidmaatschap wordt afgesloten;
 • Toegang tot alle bijeenkomsten (netwerkevents) voor twee (2) personen;
 • Bedrijfsvermelding in iedere editie van het magazine OnderNamen;
 • Bedrijfsvermelding op de website van OnderNamen;
 • Ondersteuning bij het mediabeleid (OnderNamen neemt eens per kwartaal contact op met de leden voor het aanleveren van een bericht met nieuwswaarde, en zal dit bericht laten produceren en verspreiden);
 • Het aanleveren van een nieuwsbericht biedt geen garantie voor plaatsing in het magazine;
 • Elk jaar een artikel / interview van twee (2) pagina’s in het magazine OnderNamen óf acht (8) keer een 1/2 pagina advertentie in het magazine OnderNamen, opvolgend en in de edities die uitkomen gedurende de looptijd van het lidmaatschap;
 • Lidmaatschap C wordt aangegaan voor een periode van ten minste 24 maanden, tenzij anders overeengekomen;
 • Ingangsdatum van het lidmaatschap is te allen tijde aan het begin van een kwartaal, derhalve op 1 januari, 1 april, 1 juli of 1 oktober;
 • Opzegging dient schriftelijk te gebeuren, uiterlijk één (1) maand voor het einde van het lidmaatschap. OnderNamen neemt zelf tijdig contact op met Wederpartij om de verlenging of opzegging van het lidmaatschap te bespreken; het lidmaatschap wordt in geen geval stilzwijgend verlengd.

 

 1. Algemeen
  • In deze voorwaarden wordt verstaan onder:
 • OnderNamen: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid OnderNamen B.V., gevestigd te Woerden;
 • Wederpartij: iedere natuurlijke of rechtspersoon die middels een lidmaatschap of deelname een verbintenis aangaat met OnderNamen. Een wederpartij is tevens iedere natuurlijke of rechtspersoon die middels een advertentie of redactionele bijdrage heeft deelgenomen aan een OnderNamen magazine en/of iedere natuurlijke of rechtspersoon die lid is van de Businessclub middels een lidmaatschapen, en/of een samenwerkingsverband aan gaat met OnderNamen.
 • Lidmaatschap: een (schriftelijke) overeenkomst tussen OnderNamen en Wederpartij, waarbij OnderNamen zich verplicht aan Wederpartij een of meer diensten te leveren tegen betaling door Wederpartij van de daarvoor geldende vergoeding;
 • Diensten: werkzaamheden die OnderNamen in opdracht en/of ten behoeve van Wederpartij verricht;
 • Schriftelijk: alle vormen van correspondentie per brief of e-mail.
   

 1. Toepasselijkheid
  • Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en diensten van OnderNamen en op alle overeenkomsten tussen OnderNamen en Wederpartij.
  • Afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen. De toepasselijkheid van algemene voorwaarden van Wederpartij wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
  • Indien een bepaling uit deze voorwaarden nietig of vernietigbaar is, zal deze bepaling door partijen worden vervangen door een nieuwe bepaling welke qua inhoud en uitwerking zo dicht als mogelijk bij de oude bepaling ligt en heeft dit geen gevolgen voor de overige bepalingen uit deze voorwaarden.
  • OnderNamen is gerechtigd om de inhoud van deze algemene voorwaarden bij te stellen en/of te wijzigen. Leden worden hierover voortijdig per mail geïnformeerd.
   

 1. Totstandkoming overeenkomst
  • De exacte inhoud van de verschillende lidmaatschappen is te vinden in de overeenkomst/de offerte.
  • Aanbiedingen en offertes van OnderNamen zijn vrijblijvend, tenzij het tegendeel uitdrukkelijk schriftelijk is bepaald.
  • Een overeenkomst komt eerst tot stand nadat Wederpartij een opdracht heeft gegeven aan OnderNamen en OnderNamen de opdracht schriftelijk heeft bevestigd.
  • Tussen partijen geldt de inhoud van de opdracht van Wederpartij zoals deze door OnderNamen is ontvangen en aanvaard als juist.
  • OnderNamen is gerechtigd om de inhoud van een lidmaatschap bij te stellen en/of te wijzigen. Leden worden hierover voortijdig per mail geïnformeerd.
  • Wederpartij aanvaardt door zijn schriftelijke of mondelinge inschrijving dan wel verstrekking van de opdracht de toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden.
  • OnderNamen behoudt zich het recht voor nieuwe leden te weigeren, zonder opgaaf van redenen.
   

 1. Tarieven/prijzen
  • Levering van diensten geschiedt tegen de op het moment van de totstandkoming van de overeenkomst door OnderNamen gehanteerde prijzen en tarieven.
  • OnderNamen behoudt zich het recht voor de prijzen en tarieven jaarlijks naar redelijkheid te wijzigen. Gewijzigde prijzen en tarieven gelden vanaf het moment waarop deze door OnderNamen worden ingevoerd. Leden worden over deze wijzigingen voortijdig per mail geïnformeerd.
  • Alle prijzen en tarieven zijn exclusief omzetbelasting en exclusief transport- of verzendkosten, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.
   

 1. Facturen en betaling
  • Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, is OnderNamen gerechtigd diensten te factureren nadat de hierop betrekking hebbende overeenkomst tot stand is gekomen.
  • Facturen dienen door Wederpartij te worden voldaan op de wijze als aangegeven op de factuur en binnen een termijn van veertien dagen. Indien geen betalingstermijn is vermeld dan geldt altijd een betalingstermijn van 14 dagen.
  • Bij niet tijdige betaling is Wederpartij in verzuim en is OnderNamen, na het zenden van een ingebrekestelling, gerechtigd de wettelijke handelsrente en/of buitengerechtelijke kosten, in rekening te brengen, conform de “Wet normering buitengerechtelijke incassokosten” van 1 juli 2012 of een hiervoor in de plaats tredende regeling.
  • In geval Wederpartij in verzuim is met betaling en/of de nakoming van enige andere op haar rustende verplichting, is OnderNamen gerechtigd verrichting van werkzaamheden en/of diensten op te schorten.
  • OnderNamen heeft het recht op ieder moment vooruitbetaling, contante betaling, dan wel zekerheid voor de betaling van Wederpartij te verlangen.
  • Het is Wederpartij, zonder toestemming van OnderNamen, niet toegestaan enige vordering van OnderNamen op Wederpartij te verrekenen met een vordering van Wederpartij op OnderNamen, uit welke hoofde dan ook.
   

 1. Annulering en aanlevering
  • Bij annulering van een redactioneel artikel of plaatsing van een advertentie, langer dan twee weken voor de uiterlijke deadline, behoudt OnderNamen zich het recht voor om 50% van de afgesproken prijs alsnog in rekening te brengen. Bij doorplaatsing naar een volgend kwartaal behoudt OnderNamen zich het recht voor om de factuur te verzenden in het kwartaal waarin de publicatie in eerste instantie geplaatst zou worden.
  • OnderNamen is verplicht de deadline voor het aanleveren van een artikel of advertentie tijdig te communiceren naar Wederpartij. De deadlines worden vastgesteld door de redactie van OnderNamen en zijn niet flexibel. Bij niet tijdige aanlevering door Wederpartij is OnderNamen gerechtigd de plaatsing door te schuiven naar een eerstvolgende editie.
  • OnderNamen kan advertentiemateriaal dat niet conform de aanleverspecificaties is aangeleverd weigeren in behandeling te nemen, dan wel aanpassen zodat deze alsnog voldoet aan de aanleverspecificaties en de daarmee gemoeide (technische) kosten aan een wederpartij in rekening brengen. Indien OnderNamen advertentiemateriaal aanpast, is wederpartij verplicht het door of namens OnderNamen geleverde materiaal te controleren op juistheid en volledigheid. Bij eventueel geconstateerde afwijkingen van de opdracht van wederpartij dient wederpartij dit per omgaande te melden. Bij gebreke van een dergelijke melding wordt uitgegaan van de juistheid van het door of namens OnderNamen vervaardigde c.q. aangepaste materiaal.
  • OnderNamen is te allen tijde gerechtigd een ter plaatsing opgegeven advertentie of nieuwsbericht zonder opgave van redenen te weigeren of een lopende campagne op te schorten dan wel te staken.
  • OnderNamen plaatst en promoot in beginsel géén vacatures van haar leden op haar website of sociale media.
   

 1. Diensten
  • OnderNamen zal zich inspannen de diensten met zorg uit te voeren, in voorkomend geval overeenkomstig de met Wederpartij schriftelijk vastgelegde afspraken en procedures.
  • Indien OnderNamen op verzoek of met voorafgaande instemming van Wederpartij werkzaamheden of andere prestaties heeft verricht die buiten de inhoud of omvang van de overeengekomen diensten vallen, zullen deze werkzaamheden of prestaties door Wederpartij aan OnderNamen worden vergoed volgens de gebruikelijke tarieven van OnderNamen. OnderNamen is echter niet verplicht aan een dergelijk verzoek te voldoen en kan verlangen dat daarvoor een afzonderlijke schriftelijke overeenkomst wordt gesloten.
  • Wederpartij aanvaardt dat door werkzaamheden of prestaties als bedoeld in lid 2 het overeengekomen of verwachte tijdstip van voltooiing van de diensten kan verschuiven.
   

 1. Overmacht
  • Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming in de uitvoering van de overeenkomst die niet aan een partij kan worden toegerekend, omdat zij niet te wijten is aan haar schuld, noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.
  • In geval van overmacht kan Wederpartij geen vergoeding van door hem geleden schade van OnderNamen vorderen.
   

 1. Intellectuele eigendomsrechten
  • Alle intellectuele eigendomsrechten, waaronder doch niet beperkt tot auteursrechten, ter zake van door OnderNamen aan Wederpartij geleverde diensten komen uitsluitend toe aan OnderNamen.
  • Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van OnderNamen is het Wederpartij verboden door OnderNamen aan Wederpartij geleverde content en/of resultaat van door OnderNamen geleverde diensten, geheel of gedeeltelijk te verveelvoudigen, openbaar te maken of te wijzigen.
  • Wederpartij erkent de intellectuele eigendomsrechten van OnderNamen als bedoeld in lid 1 en zal zich van iedere vorm van (in)directe inbreuk op deze rechten onthouden op straffe van verbeurte van een direct opeisbare boete van € 5.000,00 voor elke overtreding of elke week dat de overtreding voortduurt, onverminderd het recht van OnderNamen op nakoming en/of schadevergoeding.
  • Het is Wederpartij niet toegestaan enige aanduiding omtrent rechten als bedoeld in lid 1 of aanduiding van merken of handelsnamen van OnderNamen of derden, aangebracht in of aan hem uit hoofde van de verrichting van werkzaamheden en/of diensten door OnderNamen ter beschikking gestelde documentatie of gegevensdragers, een en ander in de meest ruime betekenis, te (doen) wijzigen of te (doen) verwijderen.
  • Wederpartij kan geen rechten ontlenen aan de artikelen, advertenties en persberichten die gepubliceerd worden in de magazines en/of op de websites en social media van OnderNamen.
  • OnderNamen geeft geen garanties over te plaatsen content in de magazines en/of op de websites en social media van OnderNamen tenzij hier uitdrukkelijk afspraken over zijn gemaakt.
   

 1. Aansprakelijkheid
  • Ofschoon OnderNamen de uiterste zorg nastreeft met betrekking tot de inhoud van de door haar geleverde diensten, kan voor de aanwezigheid van eventuele fouten of onvolledigheden daarin niet worden ingestaan.
  • De totale aansprakelijkheid van OnderNamen wegens toerekenbare tekortkoming in de verplichting tot levering van enige prestatie is beperkt tot vergoeding van directe schade tot maximaal een bedrag gelijk aan de voor die prestatie bedongen prijs (excl. btw).
  • Aansprakelijkheid van OnderNamen voor indirecte schade, daaronder mede begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, schade door bedrijfsstagnatie, is uitgesloten.
  • Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds dat Wederpartij de schade zo spoedig mogelijk na het ontstaan daarvan schriftelijk bij OnderNamen meldt.
  • Wederpartij vrijwaart OnderNamen voor alle aanspraken van derden terzake van door OnderNamen geleverde en of verrichte werkzaamheden en/of diensten, tenzij rechtens vast komt te staan dat deze aanspraken een direct gevolg zijn van grove schuld of opzet van de kant van OnderNamen en Wederpartij bovendien aantoont dat hem terzake geen enkel verwijt treft.
  • Beperkingen of uitsluitingen van aansprakelijkheid zijn niet van toepassing indien de schade is ontstaan door opzet of grove schuld van OnderNamen of van door haar ingeschakelde derden.
   

 1. Beëindiging van de overeenkomst
  • OnderNamen heeft het recht de overeenkomst met Wederpartij met onmiddellijke ingang door middel van een schriftelijke kennisgeving te ontbinden indien:
  • Wederpartij ondanks deugdelijke ingebrekestelling toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van enige op hem rustende verplichting;
  • aan Wederpartij (al of niet voorlopig) surseance van betaling wordt verleend of Wederpartij in staat van faillissement wordt verklaard, Wederpartij een verzoek tot toepassing van een schuldsaneringsregeling indient of Wederpartij onder curatele of bewind wordt gesteld;
  • ten laste van Wederpartij beslag wordt gelegd op diens goederen ter zake van substantiële schulden en dit beslag langer dan twee maanden wordt gehandhaafd;
  • Wederpartij zijn bedrijfsvoering geheel of gedeeltelijk staakt of anderszins liquideert en/of zijn bedrijfsactiviteiten zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van OnderNamen ingrijpend wijzigt of aan een derde overdraagt.
  • In geval van beëindiging van de overeenkomst zijn alle door Wederpartij aan OnderNamen verschuldigde betalingen onmiddellijk en in hun geheel opeisbaar.
  • OnderNamen is wegens voornoemde beëindiging van de overeenkomst jegens Wederpartij nimmer tot enige schadevergoeding of betaling gehouden, onverminderd het recht van OnderNamen op volledige schadevergoeding wegens schending door Wederpartij van zijn verplichtingen als hiervoor bedoeld en onverminderd OnderNamen overigens terzake toekomende rechten.
   

 1. Privacy
  • OnderNamen respecteert de privacy van haar leden. Persoonlijke gegevens van leden worden door OnderNamen dan ook met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd. OnderNamen zal persoonsgegevens als bedoeld in de Wet Bescherming Persoonsgegevens op vertrouwelijke wijze behandelen conform het op de Website gepubliceerde Privacy Statement. Wederpartij verklaart het Privacy Statement te hebben gelezen en is daarmee akkoord.
   

 1. Overige bepalingen
  • Het is Wederpartij zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van OnderNamen niet toegestaan zijn rechten en/of verplichtingen uit de met OnderNamen gesloten overeenkomst (en daaruit voortvloeiende overeenkomsten tussen OnderNamen en Wederpartij) en/of deze algemene voorwaarden aan derden over te dragen of rechten ten gunste van derden met een beperkt recht.
  • Voor de toegankelijkheid van één of meerdere personen tot de bijeenkomsten van OnderNamen, wordt, tenzij anders overeengekomen met één van de uitgevers, te allen tijde een persoon bedoeld met beslissingsbevoegdheid, zoals dit onder andere volgt uit het handelsregister van de Kamer van Koophandel.
  • Wederpartij is gerechtigd om een introducee mee te nemen naar bijeenkomsten van OnderNamen, onder de voorwaarde dat de betreffende introducee beslissingsbevoegd is in zijn of haar organisatie. Voorwaarde is wel dat de wederpartij OnderNamen hierover voortijdig inlicht en de gegevens van de introducee doorgeeft aan OnderNamen.
   

 1. Toepasselijk recht en geschillen
  • Op deze algemene voorwaarden en door OnderNamen met Wederpartij gesloten overeenkomst(en) is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
  • Geschillen, voortvloeiend uit of samenhangend met door OnderNamen met Wederpartij gesloten overeenkomst(en), zullen uitsluitend worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Utrecht, voor zover wettelijke bepalingen zich daartegen niet verzetten.