fbpx
Zoeken
Onze Uitgevers
Rosanne Zijerveld-Bader
Nick van Baaren
Max Brandt

EXTERN PRIVACY STATEMENT

Inleiding

Dit is de privacyverklaring van OnderNamen VOF. Bij de uitvoering van onze werkzaamheden verwerken wij persoonsgegevens. Wij hechten veel waarde aan privacy en in deze verklaring geven daarom uitleg over de wijze waarop wij binnen onze organisatie omgaan met persoonsgegevens.

Persoonsgegevens

Wij verkrijgen uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of doordat deze door u of een derde actief aan ons worden verstrekt. Vervolgens worden deze gegevens door ons, conform de daarvoor geldende regelgeving en onze privacy statement, verwerkt. Dit alles met als doel u nog beter van dienst te kunnen zijn.

Wij verwerken onder andere de volgende persoonsgegevens:

= Voor- en achternaam

= Geslacht

= Adresgegevens

= Telefoonnummer

= E-mailadres

= Locatiegegevens

Wij verwerken uw persoonsgegevens alleen met uw toestemming, en/of omdat dit noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, en/of voor het nakomen van een wettelijke verplichting, en/of ter bescherming van vitale belangen en/of voor het vervullen van een taak van algemeen belang, en/of ter behartiging van onze gerechtvaardigde belangen.

Wij verwerken uw persoonsgegevens onder andere:

= Voor onze administratie

= Om u te informeren over onze goederen en diensten

= Om u te informeren over onze acties, evenementen, etc.

= Om te reageren op uw vragen, opmerkingen, klachten, etc.

= Om onze goederen en diensten aan u te kunnen leveren

Indien wij u vragen om uw persoonsgegevens, bent u niet verplicht deze aan ons te verstrekken. Echter, indien u de gevraagde gegevens niet (volledig) verstrekt, kan dit negatieve gevolgen hebben voor onze dienstverlening aan u, bijvoorbeeld omdat wij dan niet in staat zijn het magazine naar u te doen toekomen.

Wij bewaren uw persoonsgegevens enkel zo lang als dit daadwerkelijk noodzakelijk is voor de hiervoor genoemde doelstellingen. Zodra het doel is bereikt, streven wij er naar om uw gegevens binnen 3 maanden uit onze administratie te verwijderen.

Uw persoonsgegevens worden door ons niet alleen intern gebruikt, maar indien nodig voor het bereiken van voornoemde doelstellingen ook gedeeld met onze leveranciers en partners met wie wij verwerkersovereenkomsten hebben gesloten. Tenzij wij daartoe wettelijk verplicht zijn, zullen wij uw persoonsgegevens niet buiten voornoemde doelstellingen om met derden delen. Wij hebben niet het recht uw persoonsgegevens door te verkopen aan derden.

Uw persoonsgegevens worden door ons binnen de EU opgeslagen en zullen niet door ons met bedrijven/instellingen buiten de WEU worden gedeeld.

Wij maken geen gebruik van geautomatiseerde besluitvorming en/of profilering.

Beveiliging

Wij dragen in overeenstemming met de stand van de techniek zorg voor passende technische- en organisatorische maatregelen om uw persoonsgegevens te beschermen. Dat doen wij onder andere door: Niet meer gegevens van u te verzamelen dan dat wij daadwerkelijk nodig hebben voor het bereiken van onze doelstellingen. Intern de toegang tot uw gegevens te beperken tot diegene die echt toegang tot uw gegevens dienen te hebben. Extern te zorgen voor een goede fysieke en digitale beveiliging van uw gegevens.

Externe websites

Daar waar wij verwijzen naar andere websites, wijzen wij u er op dat zij mogelijk andere regels hanteren met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens. U dient per website zelf hun privacybeleid te controleren, wij zijn daarvoor niet verantwoordelijk.

Cookies

Wij gebruiken cookies op onze website (= een klein bestandje dat wordt meegestuurd en vervolgens op uw computer wordt opgeslagen. De daarin opgeslagen informatie kan bij een volgend bezoek weer naar onze servers teruggestuurd worden). Meer informatie over onze cookies vindt u in onze cookie statement.

Uw rechten

Indien gewenst kunt u ons verzoeken om uw persoonsgegevens in te zien (of een afschrift hiervan te ontvangen), te rectificeren, aan te vullen, en/of geheel/gedeeltelijk te wissen, of aan een derde over te dragen (dataportabiliteit). Ook kunt u ons vragen de verwerking van uw gegevens te beperken of te stoppen. Als de verwerking van uw gegevens is gebaseerd op uw toestemming, kunt u deze toestemming bij ons intrekken. Behoudens bijzondere omstandigheden, zijn hieraan geen kosten verbonden. U kunt voor al uw  verzoeken contact opnemen met onze privacy-coördinator, die uw verzoek in behandeling zal nemen, zal beoordelen en u zal informeren over zijn beslissing.

Vragen, opmerkingen en klachten

Ook indien u vragen, opmerkingen en/of klachten heeft over deze verklaring, ons privacybeleid of voornoemde verzoeken, kunt u contact opnemen met onze privacy-coördinator. Mocht u ontevreden zijn over onze klachtafhandeling, dan kunt u terecht bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Contact privacy coördinator

OnderNamen VOF

t.a.v. de privacy-coördinator

Pelmolenlaan 2
3447, Woerden

Tel. 0348 203 064

suzanne@ondernamen.nl

Zodra wij een bericht van u hebben ontvangen, zullen wij dit zo spoedig als mogelijk aan u bevestigen. Wij streven er vervolgens naar om uiterlijk binnen één maand inhoudelijk te reageren. In bijzondere situaties kan dit oplopen naar 3 maanden.

Deze versie is van 20 juli 2018. Wij behouden ons het recht voor om ons privacybeleid en/of deze privacy statement eenzijdig te wijzigen. Check daarom regelmatig onze website voor eventuele aanpassingen.